Privacy verklaring

Softpak bv verwerkt geen persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens die wij opslaan zijn slechts voor het contractuele gebruik van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (bijzondere) persoonsgegevens die wij opslaan. − Voor- en achternaam van contactpersonen, Adresgegevens van het bedrijf incl. telefoonnummer en E-mailadres.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren: Softpak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden: Softpak verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (i.e. douane).

Cookies, of vergelijkbare technieken, maken we momenteel geen gebruik van. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de opslag van uw gegevens in te trekken. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@softpak.nl.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Softpak wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteit persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Softpak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@softpak.nl.